top of page

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר של ארגון להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות (להלן: "ארגון להיות שם") (ע.ר.) האתר מנוהל ומופעל ע"י ארגון להיות שם, הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים כדלקמן (להלן: "התקנון"), המסדירים את היחסים בין הנהלת האתר לבין כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר עבור כל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש" או "הגולש").

שימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן בקפידה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

 

תקנון זה מתייחס לאתר המופיע תחת שם הדומיין:

WWW.LIHIOTSHAM.ORG.IL


 

 1. הגדרות
  1.1 גולש/משתמש הוא: אדם או חבר בני אדם, לרבות תאגיד, העושים שימוש ברשת האינטרנט, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות תקשורת סלולארית, ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת או עתידית.
  1.2 "הנהלת האתר" עמותת להיות שם, לרבות מנהלי הארגון ועובדיו, או כל מי שפועל מטעמו.
  1.3 תכני גולש, כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע קול, או כל תוכן אחר המתאפשר להעלות אותו לאתר.


   

 2. כללי
  2.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
  2.2 אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.
  2.3 גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר.
  2.4 ארגון להיות שם שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו את הגולש מרגע פרסומם באתר.
  2.5 בכל שירות או פרסום הנמצא באתר שלגביו לא נקבעה הוראה מסוימת יחולו הוראות תקנון זה.
  2.6 ככל שתהיה סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הנוגעות לפרסום מכל סוג שהוא באתר, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיה עם עמותת להיות שם.
  2.7 על אף האמור בסעיף 2.6 ארגון להיות שם רשאי לקבוע הוראות מסוימות בפרסומים או בשירותים אחרים הנמצאים באתר, תוך ציון מפורש שהוראה זו גוברת על הוראות תקנון זה.
  2.8 כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה יחד עם זאת, ארגון להיות שם רשאי למנוע/ להגביל השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותו) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה הנראית לו, ארגון להיות שם יהיה רשאי לעשות כן ככל שיהיה סבור, ולפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה הנראית לו מוצדקת וסבירה, ללא מתן כל הסבר או נימוק להחלטה כאמור.
  2.9 גולש שהשתתפותו נמנעה/הוגבלה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.


   

 3. הזכויות של ארגון להיות שם
  3.1 כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של ארגון להיות שם, או של צדדים שלישיים שהעניקו לארגון להיות שם הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
  3.2 מבלי לגרוע מן האמור, ארגון להיות שם הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתם בתקנון זה.
  3.3 כתוצאה משימושך באתר ארגון להיות שם עשוי לשלוח לך מידע הנוגע לפעילות הארגון באמצעות מגוון ערוצים, ככל שאינך מעוניין לקבל מידע כאמור הנך רשאי להודיע על כך לארגון להיות שם באופן שיצוין יחד עם המידע הנשלח.


   

 4. המידע באתר
   4.1 לארגון להיות שם נתון שיקול הדעת הבלעדי להחליט על מגוון התכנים שיופיעו באתר, היכן הן יוצבו, וכן על אופן העיצוב, ועל משך הזמן שיוצגו באתר.
  4.2 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של הנהלת האתר.
  4.3 הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, ממוני או לא, אשר יגרם למאן דהוא, כתוצאה משימוש/הסתמכות על המידע/הנתונים, או על כל שירות אחר הנמצא באתר.
  4.4 הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות למידע או תכנים המפורסמים ע"י צדדים שלישיים, ולא תשא באחריות על כל נזק ממוני או לא, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש או הסתמכות, על מידע או תכנים כאמור.
  4.5 הנהלת האתר מפרסמת מעת לעת מידע איכותי ככל הניתן בגין שירותים ומסגרות במגוון תחומים, יחד עם זאת הפרסומים האמורים אינם מהווים התחייבות או גושפנקה לפעילות תקינה של המסגרות והשירותים כאמור.
  4.6 הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
  4.7 מבלי לגרוע מהאמור, ארגון להיות שם אינו אחראי על כל טעות במידע או בתכנים המפורסמים באתר, בין אם על ידו ובין אם על ידי צדדים שלישיים, והחובה מוטלת על הגולש לנקוט משני זהירות בעת השימוש במידע ובתכנים כאמור.
  4.8 המידע והתכנים באתר אינם באים להחליף כל ייעוץ מקצועי באשר הוא, על כן, החובה מוטלת על הגולש לעשות את הבדיקות ההולמות בטרם ההסתמכות והשימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר.


   

 5. מידע ופרטים הנמסרים ע"י המשתמשים באתר
  5.1 הנהלת האתר מתחייבת לשמור על סודיות מוחלטת באשר לפרטים אישיים הנמסרים על ידי המשתמשים באתר ואינם מיועדים לפרסום לכלל הציבור, ובכלל זה מידע בדבר אמצעי תשלום ככל שישנן, ופרטים התקשרות, ואולם הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמשים כאמור במקרה של פריצה למאגרי הנתונים באתר.
  5.2 על אף האמור בסעיף 5(1) הנהלת האתר לא תשא באחריות בדבר נזק בין אם הוא ישיר ובין אם עקיף בין אם ממוני ובין אם לא, הנגרם למשתמש כתוצאה מפריצה לאתר על ידי גורם כל שהוא, אשר נחשף למידע הנוגע למשתמש כאמור, בין אם שאותו גורם עשה שימוש לרעה במידע זה בין אם במתכוון ובין אם לא.
  5.3 הנהלת האתר מתחייבת שלא להעביר כל פרט הנמסר על ידי המשתמש, ואשר אינו מפורסם ברבים, לכל צד שלישי, אלא אם הדבר נחוץ לשם מניעת פגיעה באתר, בהנהלת האתר ובלקוחות האתר, ובכפוף לכל דין המחייב את הנהלת האתר להעביר מידע כאמור, או במקרה אחר המתאים בנסיבות העניין.
  5.4 מבלי לגרוע מהאמור, באשר לכל מידע הנוגע למשתמש אשר מפורסם ברבים, לא תהיה כל מניעה לעשות בוא שימוש בין אם על ידי הנהלת האתר ובין אם על ידי כל גורם אחר, שימוש כאמור כולל העתקה, פרסום, צילום, או כל שימוש אפשרי אחר.
  5.5 חל איסור על כל משתמש באתר באשר הוא לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.


   

 6. תרומות
  6.1 באתר זה מתאפשר לתרום כסף לטובת צרכי הארגון בדרך מאובטחת, קלה ומהירה באמצעות כרטיס אשראי. תרומות בכרטיס אשראי מוגבלות מגיל 18 ומעלה בלבד.
  6.2 מבצע פעולת התרומה יהיה רשאי לפנות לארגון להיות שם בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה, ניתן לבטל עסקה כאמור בתוך 14 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באמצעות האתר. ארגון להיות שם ייבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. ככל שחברת האשראי תחייב את ארגון להיות שם בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
  6.3 ביטולי עסקה יעשו עפ"י חוק הגנת הצרכן 1981.
  6.4 אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
  6.5 ככל שהעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר עם ארגון להיות שם.
  6.6 הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

  פרטיות וסודיות המידע

  6.7 עמוד הסליקה באתר מאובטח בהצפנת SSL 2048bit, המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי, והכול בכדי להבטיח את חיסיון הפרטים והמידע באופן המרבי ככל הניתן.
  6.8 המידע הנמסר על ידך באתר נועד לצורך השימוש באתר, וישמר על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. העמותה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על המידע ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט ולפיכך היא לא תישא בכל אחריות שהיא עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.


   

 7. הדין החל וסמכות השיפוט
  7.1 דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ירושלים.
   

bottom of page